VILLKOR

1 Ansökan

1.1 Dessa försäljnings- och leveransvillkor ("Villkoren") gäller för alla erbjudanden, beställningar och leveranser av produkter och tjänster, där Fitness Engros A/S, CVR-nummer 21 83 08 95, ("The företag") ) är en leverantör eller underleverantör, om inte annat skriftligen avtalats mellan parterna.

1.2 Villkoren gäller från och med 1 januari 2020 och gäller tills Bolaget meddelat annat.


2 Avtalsgrund

2.1 Villkoren, tillsammans med Bolagets erbjudanden och orderbekräftelser, utgör hela avtalsgrunden för Bolagets försäljning och leverans av produkter, reservdelar och relaterade tjänster till kunden (”Avtalsgrunden”).

2.2 Kundens köpvillkor tryckta på beställningar, anbudsmaterial och liknande, eller på annat sätt kommunicerats till Bolaget, anses endast överenskommet om ett uttryckligt skriftligt avtal har ingåtts.

2.3 Ändringar och tillägg till Villkoren är endast giltiga om parterna har ingått ett uttryckligt skriftligt avtal om detta.

2.4 Anbud eller orderbekräftelse avseende varor som inte finns på Bolagets eget lager har lämnats med förbehåll för möjligheten att anskaffa aktuell vara. Om varan inte kan anskaffas kan Bolaget återkalla eller avbryta lämnat erbjudande eller orderbekräftelse utan att detta berättigar kunden att framställa krav mot Bolaget.


3 Produkter, reservdelar och tjänster

3.1 Produkter, reservdelar och tjänster som Bolaget säljer och levererar till kunden följer dansk lagstiftning vid leverans.

3.2 Bolaget är endast skyldigt att sälja och leverera produkter och reservdelar som ingår i Bolagets nuvarande produktsortiment.

3.3 Produkter, reservdelar och tjänster som Bolaget säljer och levererar är avsedda enbart för de ändamål de är avsedda för. Oavsett eventuella motstridiga villkor i Avtalsgrunden är företaget inte på något sätt ansvarigt för förluster eller skador som kan hänföras till användning för andra ändamål än de syften som de är avsedda för.


4 priser

4.1 Alla priser är angivna exkl. Moms, frakt, emballage, skatter och eventuella avgifter, om inte annat uttryckligen skriftligen avtalats.

4.2 Alla priser på produkter, reservdelar och tjänster följer Bolagets gällande listpriser vid tidpunkten för Bolagets bekräftelse av kundens beställning, om inte parterna skriftligen har kommit överens om annat.

4.3 Bolaget har fortlöpande rätt att utan förvarning göra prisändringar i listpriser och erbjudanden, om inte parterna skriftligen kommit överens om annat.


5 Betalning

5.1 Om kunden har ett konto hos Bolaget förfaller köpeskillingen till betalning i enlighet med kundens betalningsvillkor på kontot, om inte parterna skriftligen har kommit överens om annat.

5.2 Om kunden inte har ett konto hos Bolaget förfaller köpeskillingen till betalning vid leverans, om inte parterna skriftligen kommit överens om annat.

5.3 Köpeskillingen förfaller till betalning vid den leveranstidpunkt som avtalats mellan parterna, oavsett om kundens förhållanden gör att leverans inte kan ske enligt överenskommelse.

5.4 Om kunden inte betalar i tid, eller om villkoren för den avtalade krediten väsentligt ändras, har Bolaget rätt att hålla inne alla tilläggsleveranser till kunden, oavsett om leveranserna är relaterade till varandra.

5.5 Kunden får inte göra kvittning med några anspråk mot Bolaget, och betalning får inte vägras på grund av att produkten är defekt, om inte Bolaget har erkänt felinvändningen.

5.6 Om kunden inte betalar i tid tillkommer en påminnelseavgift på 100 DKK pr. betalningspåminnelse. Dessutom har bolaget rätt att ta ut ett fast ersättningsbelopp på 310 DKK samt andra återvinningskostnader. Upplupna avgifter förfaller till betalning omedelbart och betalas i förskott på alla andra skulder.

5.7 Om Kunden inte betalar i tid utgår dröjsmålsränta från förfallodagen med 1,0 % per. påbörjad månad. Upplupen dröjsmålsränta förfaller till betalning omedelbart och betalas i förskott på alla övriga skulder.

5.8 Om kunden underlåter att betala en förfallen faktura inom 14 dagar efter att ha mottagit skriftligt betalningskrav från Bolaget har Bolaget utöver avgifter enligt punkt 5.6 och ränta enligt punkt 5.7 rätt att

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; jag. häva försäljningen av de produkter, reservdelar och tjänster som förseningen avser

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; ii. häva försäljning av produkter, reservdelar och tjänster som ännu inte har levererats till kunden, eller kräva förskottsbetalning för detta

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; iii. hävda andra standardbefogenheter.


6 Tredjepartsfinansiering

6.1 Om kunden får en finansieringsorder från tredje part såsom leasingbolag etc. garanterar kunden betalningen av köpeskillingen så att Bolaget kan rikta betalningsanspråk direkt mot kunden om den tredje partsfinansiering bryter mot Bolagets betalningsvillkor.

6.2 Avtal mellan kunden och finansiering genom tredje part, inklusive leveransgodkännanden m.m. har ingen betydelse i förhållande till kundens skyldigheter gentemot Bolaget, då kundens beställning hos Bolaget regleras i enlighet med ingången order.


7 Äganderättsförbehåll

7.1 Företaget förbehåller sig äganderätten till den levererade varan tills full betalning med eventuell ränta har betalats till Företaget.

7.2 Vid återtagande av produkter och reservdelar ska kunden ersätta eventuell förlust och alla kostnader som Bolaget kan ådra sig.

7.3 Kunden är skyldig att försäkra den levererade varan tills äganderätten har övergått till kunden.

8 Levering

8.1 Virksomheden leverer ab lager, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.

8.2 Produkter og reservedele sendes fra Virksomhedens lager eller Virksomhedens underleverandør til den af kunden oplyste leveringsadresse.

8.3 Hvis kunden har købt levering af Virksomheden, overgår risikoen for ordrens hændelige undergang ved levering til den aftalte leveringsadresse (kantsten). Levering er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad frie, stabile og farbare adgangsveje. Kunden er ansvarlig for, at der kan ske omgående aflæsning på den aftalte leveringsadresse. Kunden afholder eventuelle meromkostninger, såfremt aflæsning ikke kan ske som forventet, herunder eksempelvis omkostninger til transport, kørsel, ekstra timeforbrug, opbevaring og håndtering m.v.

8.4 Såfremt levering af ordren foretages af fragtfører udpeget af kunden, herunder kunden selv, eller kunden selv afhenter ordren, overgår risikoen for ordrens hændelige undergang, ved kundens eller en af kunden udpeget fragtførers afhentning af ordren fra det lager eller lokation, hvor ordren henstår.

8.5 Hvis kunden har købt levering med opbæring, udpakning, samling, installation, opsætning m.v., overgår risikoen for ordrens hændelige undergang, når ordren i emballeret stand er hensat på det af kunden anførte sted på leveringsadressen.

8.6 Hvis kunden har købt installation og opsætning af produkter, er det kundens ansvar, at der er fremført fornødne el-installationer, herunder udtag til el, netværk, antenne m.v. Fastgørelse til vægge, gulv og loft er ikke en del af installationen, og Virksomheden tilbyder ikke denne ydelse.

8.7 Såfremt levering ikke kan finde sted grundet forhold hos kunden, er Virksomheden berettiget til kompensation for eventuelle meromkostninger, herunder transport, kørsel, ekstra timeforbrug, opbevaring og håndtering m.v.

9 Förpackning

9.1 Omhändertagande av förpackningar av något slag är, om inte annat avtalats, kundens ansvar och eventuella kostnader för detta ligger utanför Bolagets kontroll. Avtal om omhändertagande av förpackningar ska vara skriftligt på beställningen.

10 Fördröjning

10.1 Om Bolaget förväntar sig en försening i leveransen av produkter, reservdelar och tjänster kommer Bolaget att informera kunden om detta och ange orsaken till förseningen samt en ny förväntad leveranstid.

10.2 Följande omständigheter (Force Majeure) ger upphov till ansvarsfrihet för Bolaget om de förhindrar leverans av produkter, reservdelar och tjänster eller gör efterlevnaden oskäligt betungande: Arbetskonflikt, strejk, lockout och ev. andra omständigheter som företaget inte har kontroll över, såsom brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militära anrop av liknande omfattning, rekvirering, beslag, valutarestriktioner, upplopp och oroligheter, ovanligt väder och naturkatastrofer, inklusive vulkanutbrott och molnbrott, brist av transportmedel, allmän brist på varor, restriktioner eller förseningar i framdrivning av leveranser från leverantörer som beror på någon av de omständigheter som nämns i detta stycke. Omständigheter som nämnts, som inträffat innan erbjudandet/beställningen lämnades, medför ansvarsfrihet endast om deras inflytande på beställningens fullgörande inte kunde förutses vid denna tidpunkt.

10.3 Det åligger Bolaget att inom skälig tid skriftligen meddela kunden om ovanstående omständigheter inträffar och Bolaget gör ansvarsfrihet på grundval av dessa omständigheter.

10.4 Om förseningen i leveransen beror på Force Majeure skjuts leveranstiden upp med den tid som hindret består. Företaget och kunden har rätt att oansvarigt avbryta beställningen om hindret varar i mer än 3 månader. Bestämmelsen gäller oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter utgången av avtalets leveranstid.

11 Retur

11.1 Produkter och reservdelar kan returneras i 365 dagar från leveranstillfället, förutsatt att produkter eller reservdelar är aktuella, oskadade och säljbara. Dessutom ska förpackningen vara original och oskadad.

11.2 Om ovanstående följs, kommer inga returkostnader att uppstå för kreditering inom 14 dagar från leveranstillfället. Kunden ska dock alltid betala fraktkostnaderna och kunden måste ingå ett förhandsavtal med Bolaget.

11.3 Om ovanstående följs kan kunden efter 14 dagar från leveranstidpunkten returnera produkter och reservdelar efter överenskommelse. Returer sker mot kundens betalning av en avgift på 15% av köpeskillingen, dock minimum 100 DKK pr. returfall dras av på kreditnotan.

11.4 Efter 3 månader från leveranstillfället är det inte möjligt att returnera produkter och reservdelar.

11.5 Produkter och reservdelar som säljs i trasig förpackning eller tillskurna till mätare, elektroniska delar, outletartiklar, samt specialtagna hem eller tillverkade på beställning kommer inte att returneras.

12 Defekter och reklamationer

12.1 Kunden är skyldig att undersöka det som levereras vid mottagandet. Om Kunden finner eller borde ha funnit att den levererade varan lider av fel ska Kunden omedelbart göra gällande felet. Vid osynliga defekter som uppstår under transporten ska Kunden göra gällande felet inom 5 dagar från mottagandet. Klagomål ska göras skriftligen. Om kunden underlåter att göra det, förfaller rätten att göra anspråk på felet och utöva förseningsrätt.

12.2 Om kunden har använt det levererade på ett felaktigt sätt, inklusive brutit mot riktlinjer från Bolaget eller Bolagets underleverantörer, eller har gjort ändringar eller låtit göra ingrepp i det levererade, anses fel inte föreligga.

12.3 Företaget har, efter eget val, rätt och skyldighet att inom skälig tid utföra byte eller avhjälpande. Företaget har rätt att göra en eller flera reparationer/omleveranser. Om Bolaget vidtar utbyte eller avhjälpande i tid har Kunden inte rätt att häva avtalet eller kräva ersättning till följd av felet.

12.4 Om Bolaget finner att produkter eller reservdelar som anmälts är felaktiga har Bolaget rätt att fakturera kostnader som uppkommit i samband med detta.

12.5 Kunden kan inte behålla ett köp och samtidigt kräva ett proportionellt avslag eller ersättning

12.6 Kunden kan endast säga upp avtalet för den del av den totala leveransen som är försenad, inklusive av force majeure, eller lider av fel.

13 Garanti

13.1 Information om garantiperiod och annan information om garantivillkor kan ses & nbsp; här .

14 Ersättning

14.1 Företaget kan inte hållas ansvarigt för rörelseförluster, vinstförluster eller andra indirekta förluster och följdskador, inklusive sedvanliga vite eller betalning av andra böter, på grund av förseningar, felaktiga leveranser eller defekter i produkter, reservdelar och tjänster, såvida inte Bolaget har handlat uppsåtligen eller grovt vårdslöst.

14.2 Om kunden säger upp avtalet har kunden inte rätt att kräva ersättning från Bolaget för de merkostnader som kunden ådragit sig för att anskaffa liknande leverans från annan part.

14.3 Företagets totala ansvar får inte överstiga det pris som kunden betalar för den produkt, reservdel eller tjänst som kundens reklamation avser.

15 Plats

15.1 Varje tvist i samband med dessa försäljnings- och leveransvillkor ska avgöras i enlighet med dansk lag. Platsen för rättstvister som kunden väckt mot Bolaget är Bolagets hemvist. Platsen för rättstvister som företaget väckt mot kunden är företagets hemvist eller kundens vanliga hemvist, efter företagets val.